04 Januar 2018

 توییت معنادار و هشداری مشفقانه به حاکمیت: 1
ایرانیان دین ستیز فردا مثل ایرانیان دین گریز امروز، مهربان نخواهند بود. 1

  ما آن‌چه شرط بلاغ بود گفتیم

Keine Kommentare: